Australia
NSW
Newington Asylum
Pound, Julia  b. 1828, d. 1912