Australia
NSW
Kinadra
Thomas, Abraham  b. 1886, d. 1955