England
Norfolk
Hardingham
Bush, Jeremiah  b. 1796, d. 1881