Australia
VIC
Purnim
Jenkins, Hannah  b. 1864, d. 1944