Mackie
Jane Manson  b. 1846, d. 1925
Melba Doris  b. 1912